Školní a kancelářský nábytek

Titulní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Merkur Interier s.r.o.

se sídlem Chlumova 1437/1, 586 01 Jihlava

identifikační číslo 27020641

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54465

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.merkurinterier.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Merkur Interier, se sídlem Chlumova 1437/1, 586 01 Jihlava, identifikační číslo: 27720641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 54465 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.merkurinterier.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží

 • vyplní kupující objednávku bez registrace ve webovém rozhraní obchodu nebo
 • zašle objednávku na adresu prodej@merkurinterier.cz nebo
 • zašle objednávku poštou, přičemž může použít objednávkový formulář, který je dostupný v sekci „Ke stažení“.

  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky ve webovém rozhraní prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Přijatá objednávka je prodávajícím zpracována, doplněna o termín dodání výrobku a odeslána s potvrzením na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"). V případě, že ze strany kupujícího neobdrží prodávající do 24 hodin jakýkoli požadavek na změnu objednávky, považuje se objednávka za potvrzenou a tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

2.6. V případě objednání služeb např. roznos nebo montáž, se bude konečná cena odvíjet dle počtu hodin, které stráví montážníci na místě.

2.7. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou vyřizovány a potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravní službou;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.191912503/0600, vedený u společnosti GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
 • platba zálohovou fakturou. Zálohovou fakturu zasílá prodávající po odeslání potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího nebo na jeho poštovní adresu, který provádí úhradu uvedené výše kupní ceny objednávky. V případě neuhrazení zálohové faktury dle uvedené doby splatnosti se dodávka zboží kupujícímu posouvá o zpožděnou dobu úhrady. Na základě provedené úhrady prodávající odesílá zboží dle jeho dostupnosti na uvedenou adresu kupujícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře nebo dle data splatnosti v uzavřené kupní smlouvě. V případě prodlení zaplacení faktury se kupující zavazuje zaplatit penále 0,05 % za každý den z fakturované částky.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující – právnická osoba – bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy.

Kupující – spotřebitel – bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

4.2. Kupující – spotřebitel – dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • porušil-li spotřebitel originální obal zboží,
 • na dodávku zboží, které již bylo kupujícím mechanicky sestaveno nebo smontováno, jestliže jednotlivé díly vykazují použití výrobku, např. otlaky od šroubů apod. (jednotlivé díly je potřeba před sestavením nábytku dobře zkontrolovat),
 • na dodávku sedacích pytlů nebo prvků a sestav vyrobených na míru či jakkoli upravovaných (školní a kancelářský nábytek, kovové skříně), neboť se považují za zakázkovou objednávku.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, 4.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel – v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny (Merkur Interier s.r.o., Chlumova 1437/1, 586 01 Jihlava) prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@merkurinterier.cz (nutno uvést číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu).

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,– Kč (slovy: jednostokorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité, nepoškozené, v původním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, s originálem dokladu o koupi, atd.). Zboží odešle kupující zpět na adresu prodávajícího.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín vyřízení odstoupení od kupní smlouvy posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek dle čl. 4.4., prodávající není povinen akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

4.7. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.7. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9. Kupující – spotřebitel – bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 4.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ, MONTÁŽ

5.1. Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží nebo služeb od 1 dne do 6 týdnů (v měsících květnu až srpnu a listopadu až lednu se dodací doba může prodloužit až na 12 týdnů) od zaslání a potvrzení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Pro přepravu se využívá firemní dopravu a služeb České pošty nebo služeb přepravních společností TopTrans, DPD, DHL, FOFR, PPL, GEIS. Zboží převyšující celkovou prodejní cenu 2.000 Kč vč. DPH, které dodáváme firemní dopravou, dopravujeme v ČR zdarma. Cena dopravy zboží, které posíláme přepravní společností, je 180,– Kč za 1 ks balíku. Ceny dopravného se vztahují na školské zařízení a obecní úřady. Doprava pro ostatní instituce bude dojednána individuálně.

5.2. Demontáž, vystěhování a likvidace stávajícího vybavení není součástí zakázky. Jedná se o placenou službu, která musí být objednána předem.

5.3. Roznos nábytku nebo jeho montáž musí být vždy objednána předem. Jedná se o placenou službu.

5.4. Vlastnické právo ke zboží a službám přechází na kupujícího až po uhrazení plné výše jeho ceny, nikoli okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

5.5. Osobní odběr se uskutečňuje na provozovně Chlumova 1437/1, Jihlava, PSČ 586 01 dle provozní doby po – pá: 8.00 – 15.00. Jakmile je objednané zboží připraveno k osobnímu odběru má prodávající povinnost o tomto kupujícího informovat. Povinností kupujícího je pak zboží v pokud možno co nejkratším termínu z prodejny vyzvednout. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží do 14-ti dnů od vyrozumění prodávajícím, může pak být kupujícímu účtováno skladné ve výši 0,1 % hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění.

5.6. Doručení zboží firemní dopravou, poštou nebo přepravcem – ve smluveném termínu je kupujícímu zásilka doručena firemním vozidlem nebo přepravní společností. Místem dodání zboží nebo služeb je adresa, uvedená kupujícím v objednávce nebo která byla telefonicky sdělena. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list nebo fakturu, návod na montáž a používání výrobku v českém jazyce. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list a je dodáván přímo s dodávkou nebo následně poštou.

5.7. Doprava zdarma se vztahuje na dodání zboží kupujícímu firemní dopravou převyšující celkovou prodejní cenu 2.000 Kč vč. DPH a jeho převzetí kupujícím v místě uvedeném v objednávce, nebude-li uvedeno jinak, nebo předání prvnímu dopravci k přepravě do sjednaného místa doručení, do kterého je prodávající povinen zboží dodat na své vlastní náklady dle objednávky. Dopravou zdarma se dále rozumí dovoz zboží na místo určené kupujícím a jeho složení z vozidla. Doprava zdarma nezahrnuje případnou montáž či roznos po budově.

5.8. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši 0,1 % hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění a případné související náklady s přepravou a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

5.13. Na základě dohody může prodávající zajistit montáž nábytku. Cena montáže se stanovuje individuálně dle typu nábytku a obvykle tvoří cca 10% z kupní ceny. Kupující má možnost objednat montáž např. jen pro některé prvky dodávky.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství a míře a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Chlumova 1437/1, Jihlava, PSČ 586 01, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou či právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Merkur Interier, jakožto provozovatel internetového obchodu www.merkurinterier.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám a zasahovat do obsahu internetových stránek.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Merkur Interier s.r.o., Chlumova 1437/1, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty: prodej@merkurinterier.cz, telefon 567 308 129.

11.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 19. 5. 2016 v celém rozsahu.

V Jihlavě dne 19. 5. 2016

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (DOCX, 20 kB)


Váš košík 0 Kč
Hledat kód

MERKUR interier, s.r.o.
Chlumova 1
586 01 Jihlava
Česká Republika
tel.: +420 567 308 129
Poskytujeme náhradní plnění. Jsme chráněná dílna,
která plní zakázky odběratelů bez využití jiného subjektu.
nahoru
MERKUR interier